Bankruat Hospital ,Tel : 044-679088, 044-679228, 044-679428 --> 141 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://110.77.135.247/bkh Tue, 13 Feb 2018 12:06:20 แผนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=39 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1518497966.jpg

แผนพัฒนาโรงพยาบาลบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

1518497966
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=38 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1513664394.jpg

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑

1513664394
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑ http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=35 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1511254070.jpg

แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน  ๒  ชุด

1511254070
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=34 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1510903919.jpg

งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์-สิ่งก่อสร้าง งบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑

1510903919
ชื่อโครงการ สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=32 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1507168401.jpg

สอบราคาซื้อ  ครุภัณฑ์สำนักงาน  จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

1507168401
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=31 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1506672215.jpg

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1506672215
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=30 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1506581033.jpg

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

1506581033
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=29 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1506580915.jpg

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1506580915
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=28 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1503043267.jpg

โคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมเดี่ยวขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๐๐๐ ลักซ์หลอดLED จำนวน ๑ ชุด เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.-บาท(เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1503043267
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=26 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1498545907.jpg

-  เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลิตร ระบบสูญญากาศอัตโนมัติ ห้องนึ่งทรงกระบอก ชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๖๕๐,๐๐๐.-บาท(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

1498545907