Bankruat Hospital ,Tel : 044-679088, 044-679228, 044-679428 --> 141 ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://110.77.135.247/bkh Tue, 01 May 2018 15:18:18 ซ่อมแซมทางเดินเชื่อมต่อไปยังอาคารอุบัติเหตุฉุกฉิน http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=51 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1525162630.jpg

ซ่อมแซมทางเดินเชื่อมต่อไปยังอาคารอุบัติเหตุฉุกฉิน

1525162630
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=50 http://110.77.135.247/bkh/images/icon/Apps.png

งานพัสดุกลุ่มงานต่างๆได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนพัฒนาและแผนงบ ค่าเสื่อมของโรงพยาบาลบ้านกรวด ประจำปีงบประมาณ ๒๔๖๑ จากเงินบำรุงโรงพยาบาลบ้านกรวด ซึ่งได้สรุป รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๔๖๑ ตามแบบ สฃร.๑ แล้ว นั้น

1524629651
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณ http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=49 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1524216728.jpg

เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณ

1524216728
โครงการอบรมความรู้ป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=48 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1522226755.jpg

โครงการอบรมความรู้ป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

1522226755
เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=47 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1522226071.jpg

เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

1522226071
สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=46 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1522225729.jpg

สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

1522225729
โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุและสาธารณภัย 29 มีนาคม 2561 http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=45 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1522224697.jpg

โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุและสาธารณภัย 29 มีนาคม 2561

1522224697
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=43 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1520829762.jpg

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์  2561

1520829762
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561 http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=42 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1520474410.jpg

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ถึง มกราคม 2561

1520474410
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงพยาบาลบ้านกรวด http://110.77.135.247/bkh/?name=news&file=readnews&id=41 http://110.77.135.247/bkh/icon/news_1520414422.jpg

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาภายในโรงพยาบาลบ้านกรวด

1520414422